Menu

年間行事

Home

年間行事

4月

入園式・保育参観

5月
6月

みんなで遊ぼう・ジャガイモ掘り

7月
8月
9月

敬老会

10月

運動会・サツマイモ掘り

11月

作品展・遠足

12月
1月

お餅つき

2月
3月